Swarzędz, dnia 2023-12-29Regulamin korzystania ze sklepu internetowego

PinkDrink.plArt.1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1) Serwis – sklep internetowy PinkDrink.pl – zorganizowana platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, dostępna w domenie pinkdrink.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie ze sklepu internetowego.

2) Operator – KOKA Kinga Kieliańska sp.k. 62-020 Swarzędz, ul. Słowackiego 14, NIP:PL7773417852 będący administratorem Serwisu www.pinkdrink.pl, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@grupakoka.pl

tel.: 514-558-588 (opłata za połączenie zgodna z posiadaną taryfą)


3) Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Operatora pod domeną www.pinkdrink.pl.

4) Osoba – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną.

5) Użytkownik zarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wskutek skutecznej rejestracji w Serwisie, w tym akceptacji Regulaminu, uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również małoletni lub pełnoletni nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na rejestrację w Serwisie, w tym akceptację Regulaminu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, i skutki ich działań, jeżeli działają one bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego. Użytkownikami są również inne osoby, jeżeli działają przez swoich uprawnionych przedstawicieli. Regulamin może określać kategorie Użytkowników zarejestrowanych i zakres dostępu do funkcji Serwisu dla poszczególnych kategorii Użytkowników zarejestrowanych.

6) Użytkownik niezarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis, które nie są zastrzeżone do świadczenia wyłącznie Użytkownikom zarejestrowanym. Użytkownikiem niezarejestrowanym może być również małoletni lub pełnoletni nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, w tym akceptację Regulaminu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, i skutki ich działań, jeżeli działają one bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego. Użytkownikami są również inne osoby, jeżeli działają przez swoich uprawnionych przedstawicieli.

7) Użytkownik – Użytkownik zarejestrowany lub Użytkownik niezarejestrowany.

8) Konsument – Użytkownik zarejestrowany lub Użytkownik niezarejestrowany będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 

Art. 2. Sklep internetowy, asortyment i ceny

1. Operator prowadzi, w ramach Serwisu, sklep internetowy.

2. Wszystkie ceny w sklepie internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, a także do zmiany asortymentu oferowanego przez niego towarów.

4. Operator zastrzega, że zdjęcia towarów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli towarów. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Użytkownika (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.Art. 3. Zamówienia

1. Zamówienia na towary są składane w sklepie internetowym przez Użytkowników zarejestrowanych poprzez umieszczenie wybranych towarów w koszyku, dokonaniu wyboru formy zapłaty, sposobu dostawy i dowodu zakupu (ewentualnie podanie danych do faktury), a następnie potwierdzeniu złożonego zamówienia. Dokonanie tej czynności oznacza zawarcie z Operatorem umowy sprzedaży.

2. Użytkownik dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych towarów. Zapłaty za zamówione towary można dokonać (a) przelewem po złożeniu zamówienia, (b) korzystając z serwisu płatności elektronicznych Przelewy24.pl (c) za pomocą płatności elektronicznych paynow.pl (d) bądź gotówką przy odbiorze towarów. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i szybkim przelewem online przeprowadzane są za pośrednictwem operatorów: serwis paynow.pl za pośrednictwem mElements S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, wpisanej pod numerem KRS 00000590484 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 522-304-78-92 zgodnie z regulaminem zawartym na stronie https://paynow.pl/regulaminy; natomiast serwis Przelewy24.pl - PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, Pastelowa 8 (60-198), wpisanej do KRS  Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000347935,  NIP:7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014 na podstawie regulaminu dostępnego pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin

3. Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia Operator potwierdzi jego przyjęcie pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

4. Jeżeli Operator nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego towaru, niezwłocznie zawiadomi o tym Użytkownika i jeżeli otrzymał zapłatę zwróci całą otrzymaną od Użytkownika sumę pieniężną.

5. Operator wykonuje zamówienie w terminie określonym w art.4. Regulaminu.

6. W braku otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Operatorem celem wyjaśnienia okoliczności braku potwierdzenia.

7. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przesłanie Użytkownikowi potwierdzenia zamówienia na adres e-mail.

8. Operator wskazuje następujące rachunki bankowe do płatności:

a) Konto do wpłat za zamówienia z POLSKI w złotówkach (PLN):

nazwa banku: mBank

numer konta: 25 1140 2004 0000 3302 8441 1429

odbiorca:
KOKA Kinga Kieliańska sp.k.
ul. Słowackiego 14
62-020 Swarzędz

tytułem: wpisz numer swojego zamówienia

 

 

Art. 4. Wysyłka

1. Koszty wysyłki i dostępne jej opcje wskazane są w sklepie internetowym podczas składania zamówienia. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy zamawianych produktów. Koszty dostawy są określone w aktualnym cenniku dostaw dostępnym pod adresem www.pinkdrink.pl/cms,12,dostawa_towaru.htm. Kupujący może zostać zwolniony z kosztów dostawy, jeśli zamówienie spełnia określone w cenniku warunki, w szczególności gdy wartość zamówienia przekroczy określony próg minimalny. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zwrócić część zamówionego towaru na podstawie art. 5. Regulaminu, a zamówienie po zwrocie nie spełnia warunków zwolnienia z kosztów dostawy określonych w cenniku dostaw, w szczególności pozostała po zwrocie wartość zamówienia jest poniżej określonego progu minimalnego, Kupujący zobowiązany jest pokryć należny koszt dostawy.

2. Przy każdym towarze podany jest szacunkowy czas realizacji zamówienia, w przypadku płatności przelewem bądź przez system płatności elektronicznych – liczony od dnia otrzymania płatności przez Operatora. Standardowo wynosi on 1-7 dni roboczych. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili skompletowania zamówionego towaru i przygotowania go do wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. w trakcie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany w Serwisie, Operator skontaktuje się z Użytkownikiem, aby poinformować go o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

3. Operator nie odpowiada za niedostarczenie towarów z przyczyn leżących po stronie Użytkownika – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Operator zawiadomi Użytkownika o nieudanej próbie dostarczenia towaru.

4. Zamówiony przez Użytkownika towar zostaje właściwie zabezpieczony i spakowany do przesyłki. Przesyłka jest oznaczana naklejkami ostrzegawczymi, jeśli wymagają tego właściwości towaru, i przekazana przez Operatora przewoźnikowi. Klient powinien zwrócić należytą uwagę na to w jakim stanie odbiera przesyłkę oraz sprawdzić zawartość przesyłki przy kurierze. Ewentualne szkody, zniszczenia lub braki w przesyłce Klient powinien opisać w formie Protokołu Szkody. Protokół taki posiada kurier dostarczający przesyłkę. Jeśli Użytkownik lub osoba odbierająca wskazana przez Użytkownika w zamówieniu przyjmie przesyłkę bez zastrzeżeń, podpisując się na liście przewozowym, potwierdza odbiór przesyłki w stanie nieuszkodzonym i nienaruszonym.

5. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na usługę przewozu. Może złożyć ją bezpośrednio u przewoźnika lub zrzec się tego prawa na rzecz Operatora. Operator, na życzenie Użytkownika, może w jego imieniu złożyć reklamację do przewoźnika. W tym celu należ przesłać na adres Operatora:

   a) oryginał protokołu szkody wypełniony i podpisany przez odbiorcę przesyłki i kuriera,

   b) pisemne zrzeczenie się praw do odszkodowania przez Użytkownika (jako odbiorcy przesyłki) na rzecz Operatora.

Po otrzymaniu ww. dokumentów, Operator w ciągu 14 dni roboczych składa u przewoźnika reklamację na wykonaną przez niego usługę. W przypadku korzystnego rozpatrzenia reklamacji przez przewoźnika, Operator, według wyboru Użytkownika, wymieni zniszczony towar albo dokona zwrotu ceny towaru, w terminie 14 dni, na konto bankowe podane przez Użytkownika.Art. 5. Prawo odstąpienia

1. Zgodnie z obowiązującym prawem, Konsument ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania przesyłki, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli, które należy dołączyć do odsyłanej przesyłki. Wzór takiego oświadczenia dostępny jest pod adresem http://www.pinkdrink.pl/cms,24,zwroty.htm. W oświadczeniu wskazać należy numer zamówienia, dane zamawiającego oraz numer konta bankowego, na jaki Operator ma zwrócić zapłatę.

2. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.

3. Prawo odstąpienia, wskazane w ust. 1 powyżej, nie dotyczy towarów: szybko psujących się; prasy; świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta (spersonalizowanych) w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; nie dotyczy również usług wykonanych na wyraźną zgodę Konsumenta.

4. Zwrot jest możliwy wyłącznie, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5. Zwrot towarów powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres Biura Operatora: 

KOKA - Zwroty

ul. Cybińska 34A

62-020 Swarzędz

6. Operator nie ponosi kosztów odeslania towaru i nie przyjmuje przesyłek wysłanych do niego za pobraniem.Art. 6. Reklamacje

1. Reklamacje zakupionego towaru należy składać w formie pisemnej na adres Biura Operatora: KOKA - reklamacja ul. Słowackiego 14, 62-020 Swarzędz. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Jeżeli towar zakupiony przez Konsumenta jest niezgodny z umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

3. Jeżeli Konsument nie może żądać naprawy ani wymiany z powodów wskazanych w ust. 2 powyżej, albo jeżeli Operator nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Operatora na znaczne niedogodności, Konsument prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

4. Konsument traci uprawnienia przewidziane w ust. 2 i 3 powyżej, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Operatora. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

5. Operator odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Konsumentowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

6. Operator ustosunkowuje się do żądania Konsumenta wskazanego w ust. 2 powyżej w terminie 14 dni. Nieustosunkowanie się do żądania w tym terminie oznacza, że Operator je uznał.

7. Odpowiedzialność Operatora z tytułu rękojmi (określonej w Kodeksie Cywilnym) jest wyłączona, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie wiąże Konsumentów.

8. Operator albo podmiot trzeci (producent, dystrybutor) mogą udzielić gwarancji na dany towar. W takim przypadku jej warunki zawiera karta gwarancyjna dołączona do tego towaru.

 

 

Art. 7. Zmiany Regulaminu

1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Użytkownikowi zarejestrowanemu przy próbie logowania do Serwisu.
4. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkowników niezarejestrowanych od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.

 

Art. 8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 2023-12-29
2. Regulamin dostępny jest pod adresem: www.pinkdrink.pl/cms,40,regulamin.htm w formie która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, a także w siedzibie Operatora.
3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
4. Wszelkie spory wynikłe między Operatorem, a Użytkownikiem rozpoznawał będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny siedziby Operatora, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie wiąże konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 Swarzędz, dnia 2023-12-29

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

PinkDrink.pl

 

Art. 1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1) Operator - KOKA Kinga Kieliańska sp.k. z siedzibą w Swarzędzu 62-020, ul. Słowackiego 14, NIP:PL7773417852, będący administratorem portalu www.pinkdrink.pl, posiadający adres e-mail biuro@grupakoka.pl. Biuro Operatora mieści się pod adresem:KOKA ul. Słowackiego 14, 62-020 Swarzędz. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Kontakt do biura:biuro@grupakoka.pl, tel. 514-558-588

2) Serwis – zorganizowana platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, stworzona i prowadzona przez Operatora pod adresem www.pinkdrink.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z zasobów serwisu.

3) Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki użytkowników, prawa i obowiązki Operatora będącego podmiotem prowadzącym Serwis oraz wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część.

4) Osoba – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną.

5) Użytkownik zarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wskutek skutecznej rejestracji w Serwisie, w tym akceptacji Regulaminu, uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również małoletni lub pełnoletni nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na rejestrację w Serwisie, w tym akceptację Regulaminu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, i skutki ich działań, jeżeli działają one bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego. Użytkownikami są również inne osoby, jeżeli działają przez swoich uprawnionych przedstawicieli. Regulamin może określać kategorie Użytkowników zarejestrowanych i zakres dostępu do funkcji Serwisu dla poszczególnych kategorii Użytkowników zarejestrowanych.

6) Użytkownik niezarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis, które nie są zastrzeżone do świadczenia wyłącznie Użytkownikom zarejestrowanym. Użytkownikiem niezarejestrowanym może być również małoletni lub pełnoletni nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, w tym akceptację Regulaminu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, i skutki ich działań, jeżeli działają one bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego. Użytkownikami są również inne osoby, jeżeli działają przez swoich uprawnionych przedstawicieli.

7) Użytkownik – Użytkownik zarejestrowany lub Użytkownik niezarejestrowany.

8) Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza, zarządza i wysyła dane w strukturze Serwisu, po uprzednim skutecznym zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Serwisie.

9) Login – nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego obrana na etapie rejestracji Konta.

10) Rejestracja – procedura zakładania Konta w Serwisie.

11) Materiały – wszelkie dane umieszczone w Serwisie przez Operatora i Użytkowników, w tym także odnośniki do innych zasobów sieci Internet, nieumieszczonych w Serwisie.

 

Art. 2. Warunki techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:1) połączenie z siecią Internet, 2) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet, 3) korzystanie z jednej z przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera lub Safari w najnowszej wersji, 4) w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 2. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, Operator wskazuje, że Serwis jest zoptymalizowany do wyświetlania w rozdzielczości 1024x768.

 3. Serwis wykorzystuje cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, identyfikujące go w sposób konieczny do umożliwienia dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

 

Art. 3. Usługi

 1. Operator prowadzi w Serwisie sklep internetowy, a także świadczy na rzecz Użytkowników usługi polegające na udostępnieniu Materiałów na warunkach określonych w Regulaminie. Dostęp do części Materiałów może być przyznany wyłącznie Użytkownikom zarejestrowanym według dowolnego uznania Operatora.

 2. Zasady korzystania ze sklepu internetowego określa oddzielny regulamin korzystania ze sklepu internetowego, dostępny pod adresem: www.pinkdrink.pl/cms,40,regulamin.htm.

 3. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu Materiałów, a także funkcji Serwisu bez podania przyczyn.

 4. Użytkownik dodający jakiekolwiek Materiały do Serwisu, zobowiązany jest przestrzegać niniejszego Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zakazane jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności prawa autorskie, itp.

 5. Zabronione jest dodawanie przez Użytkowników Materiałów do Serwisu o charakterze reklamowym i promocyjnym.

 6. Użytkownik zamieszczający w Serwisie Materiały w formie wypowiedzi tekstowych, wyraża zgodę na wgląd w te Materiały przez innych Użytkowników. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści mających charakter utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik udziela Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie, bez ograniczeń terytorialnych i na czas ochrony tychże praw, oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Operatora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.

 7. Każdy Użytkownik, który zaznaczy odpowiednią opcję w Serwisie, może otrzymywać od Operatora newsletter. Newsletter wysyłany jest na adres poczty elektronicznej (email) wskazany przez Użytkownika podczas zapisu. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera klikając odpowiedni link znajdujący się w każdym newsletterze.

 

Art. 4. Akceptacja Regulaminu, zawarcie umowy

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu w pełnym zakresie.

 2. Użytkownik zarejestrowany akceptuje Regulamin dokonując Rejestracji.

 3. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem przez Użytkownika umowy z Operatorem na czas nieokreślony o świadczenie usług określonych w Regulaminie.Art. 5. Rejestracja, Konto

 1. Użytkownik niezarejestrowany może dokonać Rejestracji w Serwisie.

 2. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: www.pinkdrink.pl/uzytkownik.htm.

 3. Aby dokonać Rejestracji należy: 1) wypełnić formularz rejestracyjny, przy czym podanie wymaganych danych jest obligatoryjne celem rejestracji w Serwisie; 2) zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola; 3) wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, w celach niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora; 4) jeżeli Użytkownik pragnie otrzymywać od Operatora informacje handlowe – wyrazić zgodę na otrzymywanie ww. informacji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

 4. Po dokonaniu Rejestracji Operator zakłada dla Użytkownika Konto.

 5. Poprzez dokonanie Rejestracji, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Serwisu, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

 6. Użytkownik ma dostęp do Materiałów i funkcji Serwisu dostępnych dla Użytkowników zarejestrowanych oraz Konta po uprzednim zalogowaniu w Serwisie przy użyciu Loginu i hasła podanych w formularzu rejestracyjnym.

 7. Użytkownik zarejestrowany ma prawo zmieniać swoje dane podane w formularzu rejestracyjnym w każdym czasie.

 8. Użytkownik zarejestrowany zobowiązany jest niezwłocznie aktualizować swoje dane podane w formularzu rejestracyjnym w przypadku ich zmiany.

 9. Użytkownik zarejestrowany zobowiązany jest zachować w poufności swoje hasło oraz nie udostępniać go osobom trzecim.Art. 6. Usunięcie Konta, wypowiedzenie umowy

 1. Użytkownik ma prawo zażądać od Operatora usunięcia Konta, a Operator ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie Konto usunąć.

 2. Żądanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, należy złożyć Operatorowi poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres biuro@grupakoka.pl, bądź w formie pisemnej na adres Operatora, podając swój Login i hasło identyczne z tymi, jakie Użytkownik zarejestrowany podał w formularzu rejestracyjnym.

 3. Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy z Operatorem o świadczenie usług określonych w Regulaminie.

 4. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą doręczenia żądania, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

 5. Użytkownik zarejestrowany może także wypowiedzieć umowę z Operatorem o świadczenie usług określonych w Regulaminie w każdym czasie, składając w tym zakresie Operatorowi oświadczenie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres biuro@grupakoka.pl, bądź w formie pisemnej na adres Operatora, podając swój Login i hasło identyczne z tymi, jakie Użytkownik zarejestrowany podał w formularzu rejestracyjnym; wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą doręczenia.

 6. Operator usuwa Konto niezwłocznie po doręczeniu oświadczenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.

 7. Operator może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem o świadczenie usług określonych w Regulaminie i usunąć Konto Użytkownika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy, pomimo uprzedniego wezwania przez Operatora za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał w formularzu rejestracyjnym, do zaniechania naruszeń i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu.

 8. O fakcie wypowiedzenia umowy w trybie uregulowanym w ust. 7 powyżej Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał w formularzu rejestracyjnym.

 9. Użytkownik, któremu umowa z Operatorem o świadczenie usług określonych w Regulaminie została wypowiedziana w trybie ust. 7 powyżej, nie może dokonać ponownej Rejestracji bez uzyskania uprzedniej zgody Operatora.

 

Art. 7. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Operator. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie chęci rejestracji w Serwisie, w zakresie w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług przez Operatora.

 2. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Operatora wyłącznie w celu dokonania Rejestracji oraz w celu właściwego wykonania usług, w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Dane osobowe przetwarzane przez Operatora obejmują: a) Login (adres e-mail), b) nazwę firmy, c) NIP,d) dane zamawiającego: imię i nazwisko, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, e) dane do wysyłki: imię i nazwisko, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, f) numer telefonu, g) datę ślubu.

 4. W przypadku zaznaczenia przez Użytkownika przy rejestracji pola z odpowiednią zgodą, dane osobowe będą przez Operatora wykorzystywane również w celach marketingowych.

 5. Wszystkie aspekty związane z ochroną danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, reguluje Polityka bezpieczeństwa stanowiąca integralną część Regulaminu, a znajdująca się pod adresem: https://www.pinkdrink.pl/cms,82,polityka_prywatnosci.htm 

 

Art. 8. Wyłączenie odpowiedzialności Operatora

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Użytkownika, powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich a także w wyniku działania Operatora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu i jego konserwacji. Operator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników Serwisu o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.

 2. Operator nie odpowiada za działania Użytkowników i osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem umieszczaniu Materiałów w Serwisie.

 3. Operator nie odpowiada za działania Użytkowników i osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem wykorzystywaniu Materiałów.

 4. Operator nie odpowiada ponadto wobec Użytkowników i osób trzecich za: 1) treść danych zamieszczanych przez Użytkowników w formularzach rejestracyjnych,2) treść i legalność danych umieszczonych poza Serwisem, do których odsyłają umieszczone w Serwisie Materiały będące odnośnikami do innych zasobów sieci Internet, 3) jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Użytkownika, 4) sposób, w jaki Konta będą wykorzystywane przez Użytkowników, 5) szkody wyrządzone osobom trzecim przez Użytkowników poprzez naruszenie praw tych osób,6) treści i inną zawartość przesyłanych przez Użytkowników danych, 7) skutki niestosowania się przez Użytkowników do Regulaminu, 8) szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej, 9) niemożność zalogowania się w Serwisie spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Użytkownika,10) czasową niemożliwość lub opóźnienia w dostępie do Materiałów z powodu zbyt dużej ilości Użytkowników pragnących uzyskać dostęp do konkretnych danych lub innych problemów technicznych niezależnych od Operatora.

 5. Całkowitą odpowiedzialność za treść i zawartość widomości wysyłanych za pośrednictwem poczty e-mail do Operatora oraz danych umieszczanych w Serwisie ponosi Użytkownik, z uwzględnieniem własnej odpowiedzialności cywilnej i karnej za działania niezgodne z prawem.

 

Art. 9. Promocja i reklama

 1. W Serwisie mogą być umieszczane reklamy i ogłoszenia.

 2. Operator zastrzega sobie prawo do dowolnego doboru reklam i ogłoszeń z uwzględnieniem w szczególności ich zgodności z charakterem Serwisu.

 

Art. 10. Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Operatora.

 2. Reklamacje należy składać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres biuro@grupakoka.pl, bądź w formie pisemnej na adres Operatora, w przypadku Użytkowników zarejestrowanych podając swój Login i hasło identyczne z tymi, jakie Użytkownik zarejestrowany podał w formularzu rejestracyjnym.

 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: e-mail, imię, nazwisko, jak również dokładny opis i powód zgłoszenia reklamacji.

 4. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Składając reklamację, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora w formie wiadomości e-mail. Jednakże Użytkownik może wyraźnie zastrzec w treści reklamacji, podając jednocześnie swój adres korespondencyjny, że oczekuje odpowiedzi Operatora na piśmie. Operator zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w razie jej oczywistej bezzasadności, np. ponownego wniesienia reklamacji opartej na tym samym zarzucie, co wcześniejsza, nieuwzględniona przez Operatora reklamacja danego Użytkownika. Reklamacje wynikające z niezastosowania się do postanowień Regulaminu nie będą uwzględniane.

 5. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 4 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Operatora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Operator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych danych lub wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

 6. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można składać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres biuro@grupakoka.pl, bądź w formie pisemnej na adres Operatora, w przypadku Użytkowników zarejestrowanych podając swój Login i hasło identyczne z tymi, jakie Użytkownik zarejestrowany podał w formularzu rejestracyjnym.

 

Art. 11. Działania bezprawne

 1. W przypadku wykrycia przez Operatora w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, lub treści, których zamieszczanie w Serwisie jest zabronione postanowieniami Regulaminu, dostęp do nich zostanie natychmiast uniemożliwiony.

 2. Operator, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Materiału albo danych umieszczonych poza Serwisem, do których odsyłają umieszczone w Serwisie Materiały będące odnośnikami do innych zasobów sieci Internet, lub związanej z nimi działalności, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest powiadomić Operatora o przypadkach umieszczenia w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.

 4. Użytkownik może dokonać zgłoszenia Operatorowi podejrzenia zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 powyżej, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres biuro@grupakoka.pl, bądź w formie pisemnej na adres Operatora, w przypadku Użytkowników zarejestrowanych podając swój Login i hasło identyczne z tymi, jakie Użytkownik zarejestrowany podał w formularzu rejestracyjnym.

 5. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Operator niezwłocznie dokona jego analizy i wyjaśnienia.

 6. Jeśli dany Materiał, którego zgłoszenie dotyczy, jest odsyłaczem do zasobów sieci Internet znajdujących się poza Serwerem, na czas rozpatrywania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Operator uczyni go nieaktywnym.

 7. Jeśli w wyniku wyjaśnienia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Operator ustali, że dany Materiał lub działalność z nim związana ma charakter bezprawny, wtedy niezwłocznie usunie dany Materiał z Serwisu.

 8. W przypadku gdy zamieszczenie bezprawnych treści rodzić będzie podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Użytkownika, który treści w Serwisie umieścił, Operator może niezwłocznie powiadomić właściwe organa ścigania o zaistniałym fakcie.

 

Art. 12. Zmiany Regulaminu

 1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.

 3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Użytkownikowi zarejestrowanemu przy próbie logowania do Serwisu.

 4. Jeżeli Użytkownik zarejestrowany nie odrzuci zmian Regulaminu, uznaje się, że Użytkownik zarejestrowany zmiany Regulaminu akceptuje i wiążą one Użytkownika zarejestrowanego od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.

 5. Jeżeli Użytkownik zarejestrowany odrzuci zmiany Regulaminu, umowa ulega rozwiązaniu w chwili odrzucenia zmian, a Konto Użytkownika zarejestrowanego zostanie usunięte.

 6. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkowników niezarejestrowanych od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.

 

Art. 13. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 2023-12-29.

 2. Regulamin dostępny jest pod adresem: www.pinkdrink.pl/cms,40,regulamin_swiadczenia_uslug.htm w formie która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, a także w siedzibie Operatora.

 3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Wszelkie spory wynikłe między Operatorem a Użytkownikiem rozpoznawał będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny siedziby Operatora, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie wiąże konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.